2020

 

[155] Carlos D. S. Brites, Bilin Zhuang, Mengistie L. Debasu, Ding Ding, Xian Qin, Fernando E Maturi, Winnie W. Y. Lim, De Wen Soh, Joao Rocha, Zhigao Yi, Xiaogang Liu*, and Luís D. Carlos*.”Decoding a Percolation Phase Transition of Water at ~330 K with a Nanoparticle Ruler“. The Journal of Physical Chemistry Letters,2020, DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c02147

 

[154] Duo Mao, Fang Hu, Zhigao Yi, Kenry Kenry, Shidang Xu, Shuangqian Yan, Zichao Luo, Wenbo Wu, Zhihong Wang, Deling Kong, Xiaogang Liu*, and Bin Liu*. ” AIEgen-coupled upconversion nanoparticles eradicate solid tumors through dual-mode ROS activation“. Science Advances. 2020, 6, eabb2712

 

[153] Zichao Luo, Melgious Jin Yan Ang, Siew Yin Chan, Zhigao Yi, Yi Yiing Goh, Shuangqian Yan, Jun Tao, Kai Liu, Xiaosong Li, Hongjie Zhang,  Wei Huang, and Xiaogang Liu. “Combating the Coronavirus Pandemic Early Detection, Medical Treatment, and a Concerted Effort by the Global Community“, Research, 2020, DOI: 10.34133/2020/6925296

[152] Shuangqian Yan, Zichao Luo, Zhenglin Li, Yu Wang, Jun Tao, Changyang Gong, and Xiaogang Liu*,”Improving Cancer Immunotherapy Outcomes using Biomaterials” , Angewandte Chemie, 2020, DOI 10.1002/ange.202002780

[151] Plasmonic bimetallic nanodisk arrays for DNA conformation sensing“, Nanoscale, 2019, 11, 19291

[150] Jiewei Chen, Bi Luo, Qiushui Chen, Fei Li, Yanjiao Guo, Tom Wu, Peng Peng, Xian Qin, Gaoxiang Wu, Mengqi Cui, Lehao Liu, Lihua Chu, Bing Jiang, Yingfeng Li, Xueqing Gong, Yang Chai, Yongping Yang, Yonghua Chen, Wei Huang, Xiaogang Liu*, Meicheng Li*,”Localized Electrons Enhanced Ion Transport for Ultrafast Electrochemical Energy Storage“, Advanced Materials, 2020, 1905578

[149] Y Wu, J Xu, X Liu*,  “Controlled patterning of upconversion nanocrystals through capillary force“, Journal of Rare Earths, 2020, https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.01.015

[148]S Luo, H Xu, Y Zuo, X Liu*, AH All*, “A Review of Functional Electrical Stimulation Treatment in Spinal Cord Injury“, NeuroMolecular Medicine, 2020, 1-17

Print Friendly, PDF & Email