2018

[127] Wu Suli, Xia Hongbo, Xu Jiahui, Sun Xiaoqian, Liu Xiaogang*.”Manipulating Luminescence of Light Emitters by Photonic Crystals“. Adv. Mater. 2018,30, 1803362

[126] Chen Qiushui, Wu Jing, Ou Xiangyu, Huang Bolong, Almutlaq Jawaher, Zhumekenov Ayan A, Guan Xinwei, Han Sanyang, Liang Liangliang, Yi Zhigao, Li Juan, Xie Xiaoji, Wang Yu, Li Ying, Fan Dianyuan, Ten Daniel B.L., All, Angelo H. Yang Huanghao, Huang Wei, Liu Xiaogang*.”All-inorganic-perovskite-nanocrystal-scintillators“. Nature, 2018, 561, 88-93

[125] Wen Shihui, Zhou Jiajia, Zheng Kezhi, Artur Bednarkiewicz, Liu Xiaogang, Jin Dayong.”Advanced in highly doped upconversion nanocrystals“. Nat. Commun. 2018,9: 2415

[124] Zheng Kezhi, Han Sanyang, Zeng Xiao, Wu Yiming, Zhang Hongjie, Liu Xiaogang.”Rewritable optical memory through hig-registry orthogonal upconversion“. Adv. Mater. 2018, 30, 1801726

[123] Wang Yu, Zheng Kezhi, Song Shuyan, Fan Dianyuan, Zhang Hongjie, Liu Xiaogang.”Remote manipulation of upconversion luminescence“. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 6473-6485

[122] Liangliang Liang, Xiaogang Liu.”Photon upconversion nanocrystals feel the heat“. Nat. Photonics 2018,12,124-130

[121] Shuo Chen, Adam Z. Weitemier, Xiao Zeng, Xiaogang Liu,Thomas J. McHugh.”Near-infrared deep brain stimulation via upconversion nanoparticle-mediated optogenetics“. Science, 2018, 359, 679–684

[120] Kangyong Loh, Xiaogang Liu.”Gapping into Ultrahigh Surface-Enhanced Raman Scattering Amplification“. ACS Central science, 2018, 4, 137-139

 

Print Friendly, PDF & Email