2020

[161] Z Luo, T He, P Liu, Z Yi, S Zhu, X Liang, E Kang, C Gong*, X Liu*, “Self‐Adjuvanted Molecular Activator (SeaMac) Nanovaccines Promote Cancer Immunotherapy“, Advanced Healthcare Materials, 10(7), 2002080.

[160] Ruixue Duan, Yuanyuan Xu, Xuemei Zeng, Jiahui Xu, Liangliang Liang, Zhenzhen Zhang, Zhimin Wang, Xiaoxiao Jiang, Bengang Xing, Bifeng Liu, Angelo All, Xiaosong Li*, Luke P. Lee*, and Xiaogang Liu*, “Uncovering the Metabolic Origin of Aspartate for Tumor Growth Using an Integrated Molecular DeactivatorNano Letters, 2020, 21(1), 778-784.

[159] Sanyang Han, Renren Deng*, Qifei Gu, Limeng Ni, Uyen Huynh, Jiangbin Zhang, Zhigao Yi, Baodan Zhao, Hiroyuki Tamura, Anton Pershin, Hui Xu, Zhiyuan Huang, Shahab Ahmad, Mojtaba Abdi-Jalebi, Aditya Sadhanala, Ming Lee Tang, Artem Bakulin, David Beljonne, Xiaogang Liu* & Akshay Rao*, “Lanthanide-doped inorganic nanoparticles turn molecular triplet excitons bright“, Nature,587, 594–599 (2020)

[158] Zhigao Yi, Zichao Luo, Xian Qin, Qiushui Chen, Xiaogang Liu*, “Lanthanide-Activated Nanoparticles: A Toolbox for Bioimaging, Therapeutics, and Neuromodulation“, Acc. Chem. Res, 2020, 53(11), 2692-2704. doi/10.1021/acs.accounts.0c00513

[157] HasanAl-Nashasha*, ShiyuLuo, XiaogangLiu, Angelo H.All* “Trading baseline with forelimbs somatosensory evoked potential for longitudinal analysis in thoracic transection spinal cord injury.”, Journal of Neuroscience Methods, 2020, 343, 108858

[156] Xiao Zeng, Sudheer Kumar Vanga, Eng Tuan Poh, Yi Shi, Chorng Haur Sow, Andrew Anthony Bettiol, and Xiaogang Liu, “Photolithographic Fabrication of Upconversion Barcodes for Multiplexed Molecular Detection“, Advanced Optical Materials, 2020, 8(22), 2001168.

[154] Duo Mao, Fang Hu, Zhigao Yi, Kenry Kenry, Shidang Xu, Shuangqian Yan, Zichao Luo, Wenbo Wu, Zhihong Wang, Deling Kong, Xiaogang Liu*, and Bin Liu*. ” AIEgen-coupled upconversion nanoparticles eradicate solid tumors through dual-mode ROS activation“. Science Advances. 2020, 6, eabb2712

[153] Zichao Luo, Melgious Jin Yan Ang, Siew Yin Chan, Zhigao Yi, Yi Yiing Goh, Shuangqian Yan, Jun Tao, Kai Liu, Xiaosong Li, Hongjie Zhang,  Wei Huang, and Xiaogang Liu. “Combating the Coronavirus Pandemic Early Detection, Medical Treatment, and a Concerted Effort by the Global Community“, Research, 2020, DOI: 10.34133/2020/6925296

[152] Shuangqian Yan, Zichao Luo, Zhenglin Li, Yu Wang, Jun Tao, Changyang Gong, and Xiaogang Liu*,”Improving Cancer Immunotherapy Outcomes using Biomaterials” , Angewandte Chemie, 2020, 132(40), 17484-17495.

[151] Van Nguyen, T. T., Xie, X., Xu, J., Wu, Y., Hong, M., & Liu, X.* Plasmonic bimetallic nanodisk arrays for DNA conformation sensing“, Nanoscale, 11(41): 19291-19296

[150] Jiewei Chen, Bi Luo, Qiushui Chen, Fei Li, Yanjiao Guo, Tom Wu, Peng Peng, Xian Qin, Gaoxiang Wu, Mengqi Cui, Lehao Liu, Lihua Chu, Bing Jiang, Yingfeng Li, Xueqing Gong, Yang Chai, Yongping Yang, Yonghua Chen, Wei Huang, Xiaogang Liu*, Meicheng Li*,”Localized Electrons Enhanced Ion Transport for Ultrafast Electrochemical Energy Storage“, Advanced Materials, 2020, 32, 1905578

[149] Wu, Y., Xu, J., & Liu, X*. (2020). “Controlled patterning of upconversion nanocrystals through capillary force”. Journal of Rare Earths, 38(5), 546-551.

[148] S Luo, H Xu, Y Zuo, X Liu*, AH All*, “A Review of Functional Electrical Stimulation Treatment in Spinal Cord Injury“, NeuroMolecular Medicine, 2020, 1-17

 

Print Friendly, PDF & Email