2019

[147] Rute A.S.Ferreira, Sandra F.H.Correia, AngeloMonguzzi,  XiaogangLiu, FrancescoMeinardi, “Spectral converters for photovoltaics – What’s ahead“, Materials Today, 2019, https://doi.org/10.1016/j.mattod.2019.10.002

[146] Eng Tuan Poh, Xiaogang Liu,* and Chorng Haur Sow*, “Laser-Guided Microcanvas Printing of Multicolor Upconversion Nanoparticles on Molybdenum Disulfide Monolayer“,Adv. Mater. Interfaces 2019, 1901673

[145] Kezhi Zheng, Kang Yong Loh, Yu Wang, Qiushui Chen, Jingyue Fan, Taeyoung Jung, Sang Hwan Nam, Yung Dong Suh, Xiaogang Liu, Recent advances in upconversion nanocrystals: Expanding the kaleidoscopic toolbox for emerging applications, Nano Today 2019, 29, 100797

[144] Liangliang Liang, Wei Yan, Xian Qin, Xiao Peng, Han Feng, Yu Wang, Ziyu Zhu, Lingmei Liu, Yu Han, Qinghua Xu, Junle Qu*, Xiaogang Liu* ”Designing sub-2 nm organosilica nanohybrids for far-field super-resolution imaging”, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 59, 746-751

[143] Yiming Wu, Jiahui Xu, Eng Tuan Poh, Liangliang Liang, Hailong Liu, Joel K. W. Yang, Cheng-Wei Qiu, Renaud A. L. Vallée* & Xiaogang Liu *. Upconversion superburst with sub-2 μs lifetime. Nat. Nanotechnol. 2019, 14, 1110-1115

[142] Yan, S., Zeng, X., Tang, Y., Liu, B.‐F., Wang, Y., Liu, X., Activating Antitumor Immunity and Antimetastatic Effect Through Polydopamine‐Encapsulated Core–Shell Upconversion Nanoparticles. Adv. Mater. 2019, 31, 1905825

[141] Angelo Homayoun All, Xiao Zeng, Daniel Boon Loong Teh, Zhigao Yi, Ankshita Prasad, Toru Ishizuka, Nitish Thakor, Yawo Hiromu, Xiaogang Liu* “Expanding the Toolbox of Upconversion Nanoparticles for In Vivo Optogenetics and Neuromodulation“, Adv. Mater. 2019, 1803474

[140] Zhigao Yi, Zichao Luo, Nicole D. Barth, Xianfu Meng, Hong Liu, Wenbo Bu, Angelo All, Marc Vendrell, Xiaogang Liu* “In Vivo Tumor Visualization through MRI Off‐On Switching of NaGdF4–CaCO3 Nanoconjugates“, Adv. Mater. 2019, 31, 1901851

[139] Meng Zhang, Ruixue Song, Yanyan Liu, Zhigao Yi, Xianfu Meng, Jiawen Zhang, Zhongmin Tang, Zhenwei Yao, Yang Liu, Xiaogang Liu*, Wenbo Bu* “Calcium-Overload-Mediated Tumor Therapy by Calcium Peroxide Nanoparticles“, Chem 2019, 5, 2171-2182 

[138] Ziwei Feng, Dejiao Hu, Liangliang Liang, Jian Xu, Yaoyu Cao, Qiuqiang Zhan, Bai‐Ou Guan, Xiaogang Liu*, Xiangping Li,* “Laser‐Splashed Plasmonic Nanocrater for Ratiometric Upconversion Regulation and Encryption“, Adv. Opt. Mater. 2019, 7, 1900610

[137] Yiming Wu, Melgious Jin Yan Ang, Mingzi Sun, Bolong Huang and Xiaogang Liu*, “Expanding the Toolbox for Lanthanide-Doped Upconversion Nanocrystals”  Journal of Physics D: Applied Physics 2019, 52 (38),383002

[136] Xiao Zeng, Shuo Chen, Adam Weitemier, Sanyang Han, Agata Blasiak, Ankshita Prasad, Kezhi Zheng, Zhigao Yi, Baiwen Luo, In-Hong Yang, Nitish Thakor, Chou Chai Kah-Leong Lim, Thomas McHugh, Angelo All, Xiaogang Liu*, Visualization of Intra-Neuronal Motor Protein Transport through Upconversion Microscopy“. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 9262 – 9268

[135] Xiaowang Liu, Zhigao Yi, Xian Qin, Hong Liu, Wei Huang, Xiaogang Liu*, Tuning Long‐Lived Mn(II) Upconversion Luminescence through Alkaline‐Earth Metal Doping and Energy‐Level Tailoring“. Adv. Opt. Mater. 2019, 7, 1900519

[134] Xian Qin, Lei Shen, Liangliang Liang, Sanyang Han, Zhigao Yi, Xiaogang Liu*, Suppression of Defect-Induced Quenching via Chemical Potential Tuning: A Theoretical Solution for Enhancing Lanthanide Luminescence“. J. Phys. Chem. C. 2019, 123, 1115111161

[133] Long Gu, Huifang Shi, Lifang Bian, Mingxing Gu, Kun Ling, Xuan Wang, Huili Ma, Suzhi Cai, Weihua Ning, Lishun Fu, He Wang, Shan Wang, Yaru Gao, Wei Yao, Fengwei Huo, Youtian Tao, Zhongfu An*, Xiaogang Liu* & Wei Huang*, “Colour-tunable ultra-long organic phosphorescence of a single-component molecular crystal“,Nat. Photonics 2019, 13, 406-411

[132] Liangliang Liang, Daniel B.L.Teh, Ngoc-Duy Dinh, Weiqiang Chen, Qiushui Chen, Yiming Wu, Srikanta Chowdhury, Akihiro Yamanaka, Tze Chen Sum, Chia-Hung Chen, Nitish V. Thakor, Angelo H. All, and Xiaogang Liu *, ” Upconversion amplification through dielectric superlensing modulation“,Nat. Commun. 2019, 10: 1391

[131] C.Shen, A.Wang, J.Xu, Z. An, K. Y. Loh, P.Zhang*, X.Liu*, ” Recent Advances in the Catalytic Synthesis of 4-Quinolones“,Chem 2019, 5, 1059-1107.

[130] H. Liu, J. Xu, H. Wang, Y. Liu, Q. Ruan, Y. Wu, X. Liu*, J. K. W. Yang*, ” Tunable Resonator‐Upconverted Emission (TRUE) Color Printing and Applications in Optical Security” Adv. Mater. 2019, 31, 1807900

[129] Qin Xian, Xu Jiahui, Wu Yiming, Liu Xiaogang*.”Energy-Transfer Editing in Lanthanide-Activated Upconversion Nanocrystals: A Toolbox for Emerging Applications“. ACS Central Science 2019, 5, 29-42

[128] Liangliang Liang, Qin Xian, Zheng Kezhi, Liu Xiaogang*.”Energy flux manipulation in upconversion nanosystems“. Accounts of Chemical Research, 2019, 52, 228–236

 

Print Friendly, PDF & Email