2022

[210] Zichao Luo; Xiuqi Liang; Tao He; Xian Qin; Xinchao Li; Yueshan Li; Lu Li; Xian Jun Loh; Changyang Gong; Xiaogang Liu. “Lanthanide-Nucleotide Coordination Nanoparticles for STING Activation”. Journal of the American Chemical Society (2022)

[209] Zhao Mu, Hongbing Cai, Disheng Chen, Jonathan Kenny, Zhengzhi Jiang, Shihao Ru, Xiaodan Lyu, Teck Seng Koh, Xiaogang Liu, Igor Aharonovich, and Weibo Gao. ”Excited-State Optically Detected Magnetic Resonance of Spin Defects in Hexagonal Boron Nitride”. Phys. Rev. Lett. (2022) 128(21), 216402.

[208] Zhuang Liu,Xian Qin,Qihao Chen,Qiushui Chen,Yuhang Jing,Zhonghao Zhou,Yong Sheng Zhao,Jingsheng Chen,Xiaogang Liu*(2022).”Highly Stable Lead-Free Perovskite Single Crystals with NIR Emission Beyond 1100 nm“. Advanced Optical Materials, 2201254, https://doi.org/10.1002/adom.202201254

[207] Liang, L., Wang, C., Chen, J., Wang, Q.*, Liu, X.* “Incoherent broadband mid-infrared detection with lanthanide nanotransducers“. Nat. Photon. (2022) 1–6

[206] Rui Pu; Qiuqiang Zhan; Xingyun Peng; Siying Liu; Xin Guo; Liangliang Liang; Xian Qin; Ziqing Zhao; Xiaogang Liu (2022). ”Super-resolution microscopy enabled by high-efficiency surface-migration emission depletion”. Preprint

[205] Jiabin Shen; Zhihao Wang; Yuru Zhang; Jun Xu; Xiaogang Liu; Chao Shen; Pengfei Zhang (2022). ”Selective Mono- and Diamination of Ketones in a Combined Copper–Organocatalyst System”. Org. Lett. 2022, 24, 20, 3614–3619

[204] Zhijia Lv; Longhai Jin; Yue Cao; Hao Zhang; Dongzhi Xue; Na Yin; Tianqi Zhang; Yinghui Wang; Jianhua Liu; Xiaogang Liu et al. “A nanotheranostic agent based on Nd3+-doped YVO4 with blood-brain-barrier permeability for NIR-II fluorescence imaging/magnetic resonance imaging and boosted sonodynamic therapy of orthotopic glioma”. Light: Science & Applications (2022),11(1), 1-10.

[203] Liu, Y., Yi, Z., Yao, Y., Guo, B., & Liu, X.* (2022). “Noninvasive Manipulation of Ion Channels for Neuromodulation and Theranostics“. Accounts of Materials Research, 3, 2, 247–258

[202] Cai, J., Zhang, W., Xu, L., Hao, C., Ma, W., Sun, M., Liu, X … & Kuang, H.* (2022). “Polarization-sensitive optoionic membranes from chiral plasmonic nanoparticles“. Nature nanotechnology, 17, 408–416.

[201] Zheng, B., Fan, J., Chen, B., Qin, X., Wang, J.*, Wang, F.*, Deng, R.* & Liu, X.*(2022). “Rare-Earth Doping in Nanostructured Inorganic Materials“. Chem. Rev. 122, 6, 5519–5603.

 

Print Friendly, PDF & Email